За нас

За проекта

Пристрастяването към тютюнопушенето, алкохола и интернет са често срещан транснационален проблем, чийто обхват и определящи фактори не познават граници в Европа. Пристрастяващото поведение е широко разпространено в целия Европейски съюз, особено сред децата и юношите в групи в неравностойно положение, което допринася за разширяване на неравенствата, свързани със здравето, независимо от държавата-членка или региона. Доказателствата, подкрепящи значението на превенцията, засягат всички, както и значението на семейството и училището като най-важните защитни фактори за пристрастяващото поведение сред младежите. Децата и юношите са особено уязвими към тютюнопушенето, алкохола и пристрастяването към интернет, нов недостатъчно проучен феномен, който буди безпокойство и изисква спешно внимание. Интернет зависимостта няма същата социална стигма като другите зависимости. Въпреки това има общи черти между тютюнопушенето, алкохола и злоупотребата с интернет: широк достъп, често срещани причини като започване в детството, социална дистанция и изключване, лош достъп до образование, проблемна семейна и училищна среда, последици за психичното здраве. Въпреки че споделя общи каузи, обучението за възрастни, насочено към тези три зависимости заедно, все още предстои да бъде разработено.

Проектът ADD-freeTraining ще проектира и реализира иновативно обучение за превенция на злоупотребата с цигари, алкохол и интернет при деца/юноши. Проектът насърчава семейно ориентиран подход към превенцията, като едновременно се обръща към училището и по-широкия социален контекст и насърчава здравословното взаимодействие в семейството, училището, връстниците и обществото.

Проектът ADD-freeTraining има за цел да създаде и приложи иновативно обучение за превенция на тютюнопушенето, алкохола и злоупотребата с интернет при деца/юноши. Целевите групи са възрастни учащи се, включително, но не само родители от различен социално-икономически произход, учители и преподаватели, включително младежки работници, представители на асоциации на родители и съответни доставчици на услуги.

Целите на обучението ADD-freeTraining са:

Разработване и оценка на интерактивна учебна програма, отразяваща нуждите на възрастните учащи, учители и преподаватели относно превенцията на алкохола, тютюнопушенето и пристрастяването към интернет.

Повишаване на осведомеността и уменията на възрастните, учителите и възпитателите по отношение на превенцията на алкохола, тютюнопушенето и пристрастяването към интернет; подчертаната необходимост от активно участие на родителите, развиване умения за социална компетентност, наблягане на интервенции в училище.

Подобряване на възможностите за разработване и предоставяне на подходящо обучение.

Повишаване на осведомеността на общностите, организациите и другите заинтересовани страни относно новосъздаденото обучение.

Повишаване на осведомеността за възможно сътрудничество с други дисциплини.

Резултати

Проектът има за цел да повиши широко разпространената осведоменост относно важната роля на възрастните, ангажирани с младежите, за превенцията на зависимостите в детството и юношеството.

Резултатите от проекта включват:

Картографиране на екосистемата за превенция на пристрастяването и концептуална рамка за обучение на възрастни, учители и преподаватели (Резултат 1). Тази дейност ще включва проучване на съществуващото обучение и специфични пропуски в знанията, както се възприемат от родителите и други заинтересовани страни. Докладът ще подчертае недостатъците, нуждите и добрите практики и ще обсъди изискванията за обучение, които трябва да бъдат взети предвид при проектирането на методологията и разработването на пакетите за обучение.

Методологична рамка за разработване на учебната програма (Резултат 2). Този резултат ще доведе до разработването на цялостно ръководство за дизайна на новата учебна програма. Това ръководство ще служи като основа, описваща основите и стратегията за създаване на основани на доказателства инструменти и материали и за предоставяне на разработеното обучение. Проектирането и прилагането на иновативни, всеобхватни курсове за обучение за разбиране на пристрастяването (алкохол, тютюнопушене и използване на интернет), общи за всички целеви групи, ще подобри разбирането на основните проблеми. Методологията също така ще очертае специализирани курсове за (а) родители, съсредоточени върху родителските умения и комуникационните стратегии, (б) учители, наблягащи на действия на училищно ниво, докато курсовете за (в) преподаватели ще се съсредоточат върху въпроси, свързани с важността както на семейството, така и училището за разработване на всеобхватни учебни програми за възрастни.

Разработване на пакет за обучение (Резултат 3). Пакетът за обучение ще включва наръчник за обучение, Power Point презентации и други инструменти като видеоклипове, казуси, училищни интервенции, упражнения, материали за четене по тема и т.н. Той също така ще включва предложени инструменти за оценка на придобиването на умения, признаване и сертифициране. Курсовете ще включват следното:

 – Общи основни модули за всички целеви групи

 – Специализирани модули, акцентиращи върху семейно ориентираните подходи и ролята на родителите

 – Специализирани модули, фокусирани върху ролята на училищната среда и училищните интервенции за учителите

– Специализирани модули относно разработването на подходящо обучение за обучение на преподватели

Интерактивна уеб платформа, приложения и дигитални инструменти за обучение (Резултат 4). Интерактивната уеб платформа ще включва всички разработени обучителни модули и инструменти за оценка. Платформата ще включва и инструменти за комуникация и работа в мрежа, които ще позволят на членовете да регистрират своите профили и да идентифицират други участници, така че да създават тематични групи на общността.

Дейности за обучение на възрастни (C1 & C2). Краткосрочното съвместно събитие на участниците в проекта (C1) ще включва изпълнението и оценката на предоставянето както на елементите на обучение лице в лице, така и на електронно обучение на курса за обучение. То ще се проведе в рамките на 3 дни и ще включва служители на партньорски организации. Събитието за смесена мобилност (C2) е 5-дневна дейност, която ще включва изпълнението на курса за обучение за всички включени целеви групи.

Ръководство за употреба на обучението (Резултат 5). Този резултат ще предостави насоки на заинтересованите страни (напр. преподаватели по обучение на възрастни, институции за обучение и академични институции) за това как да прилагат новопроизведеното знание в своите организации. Очакваните резултати за участващите професионалисти и персонал след завършване на този проект включват: – Повишена осведоменост относно (а) съответните възможности за обучение, както и иновативни техники за обучение в страните от ЕС, (б) пропуски в знанията и нуждите на целевите групи, предоставящи глас на действителните бенефициенти.